top of page
Affärssystem
 

Calvia är specialister inom strategi och implementation till affärssystem för stora och medelstora företag och organisationer. Oberoende av leverantörer hjälper vi med att ta fram och genomföra  strategier, upphandling och implementation av ett nytt affärssystem eller förändringar i befintligt system. 

 

En väl fungerande organisation och processer är avgörande vid en framgångsrik Implementation av affärssystem. Vår strategi ser till att få process och organisationsförändringar på plats. 

 

Genom optimering i användning av affärssystemet skapas högre effektivitet och vinsthemtagning i organisationen.  Vår strategi minskar risk, förseningar och kostnadsökning i implementationsprojektet. 

 

 

Heltäckande tjänster inom affärssystem strategi

 

Utvärdering

Calvia hjälper företag och organisationer med en oberoende  genomlysning och utvärdering av organisation, processer och affärssystem för att ge ökad operationell effektivitet och lönsamhet.

 

Strategi

Vi hjälper våra kunder med att definiera övergripande IT strategi  och vision för affärssystem, utvärdera nuvarande system, infrastruktur och dess möjligheter samt att definiera en fungerande strategi för förbättringar. 

 

Urval av affärssystem

Calvia säkerställer urvalsprocessen till våra kunder genom att guida till det system som bäst passar till strategi, budget, bransch, plattform etc. Vår insatts gör besparingen större än vår kostnad.

 

Organisationsstöd

Calvias metodik för förändringsledning inom organisation hjälper våra kunder att utveckla och upprätthålla hållbara organisatoriska förändringar för att genomföra affärsförbättringar. Tjänsterna innefattar ledning, utbildning, omorganisation, utvärdering, utveckling och stöd samt kommunikation och införande.

 

Processledning

Vår metodik inom processledning optimerar effektiviteten, ökar prestanda och förbättrar investeringen i affärssystemet.

 

Implementation av affärssystem

Calvia driver implementationsprojekt med våra kunder inom planering, ledning och färdigställande av implementering för att realisera ökad framgång och minskad störning. Vår metodik säkerställer en väl fungerande implementation och funktion efter slutfört projekt.

 

Framtida stöd

Calvia bidrar med erfarna konsulter för en framgångsrik vidareutveckling av implementation av nytt affärssystem eller förändringar i befintligt. Våra konsulter kompletterar Er organisation med kompetens  samtidigt som kunskap förs över till Er personal.

 

 

Calvias arbetssätt

Med fokus på slutresultat och utväxling på investeringen använder Calvia KPIer, våra framgångsfaktorer tillsammans med stor erfarenhet, verksamhetskompetens och kunskap om  affärssystem som realiserar stöd för bättre affärsverksamhet hos våra kunder.

Framgångsfaktorer för IT-avdelningen att lyckas med affärssystem

 

För att nå riktig framgång måste projektet drivas som ett verksamhetsprojekt även om IT-avdelningen är ansvarig i sin helhet. Även om teknik är en central del i ett affärssystem är det i slutändan verksamhetens användning av systemet som är avgörande för framgång eller ej. 

För att projektet ska bli framgångsrikt krävs det också att verksamheten och IT-avdeningen tillsammans har full kontroll på allt i projektet. Det är sällan lyckat när leverantören inte ges alla detaljer om hur affärssystemet ska användas. Processer och organisation måste dokumenteras för att minimera oklarheter, om det är några så kommer de upp senare i projektet eller i sämsta fall efter driftstart med allt vad det innebär i bl.a. ökade kostnader.

Framgångsfaktorer för hur IT-avdelningen på bästa sätt implementerar och förvaltar affärssystem;

 

  1. Säkerställ att ledningen är involverad, se till att en styrgrupp där ledningen medverkar är etablerad.

  2. Styrgruppen utser intern eller extern projektledare som är förankrad i och främst ser till verksamheten.

  3. Medverkar i genomgång av processer och organisation som görs innan val av affärssystem

  4. Medverka vid val av affärssystem.

  5. Tillsammans med expert, gärna oberoende, mappa processer och organisation mot affärssystemet för att identifiera och minimera anpassningar.

  6. Stödja verksamheten hur gapet mellan behov av systemstöd och tillgängligt skall utformas.

  7. Ta fram plan för hur verksamheten ska hantera användar- och systemfrågor efter driftstarten.

  8. Utforma strategi för utbildning och utbildningsmaterial för användarna. 

  9. Plan för att hantera utbildning på flera olika orter med ev. lokala språk, processer etc.

  10. Medverka i processen att utvärdera utfasningen av föråldrade system. 

Anchor 1
bottom of page