top of page
Projektledning
 

Projekt är en arbetsform för att leda och driva en förändring med en start- och slutpunkt. Det är ofta en temporär satsning i syfte att skapa en produkt, tjänst eller ett resultat. Ytterligare kännetecken för ett projekt är att det är unikt och att arbetet sker successivt. 

 

Projekt är vanligt vid t.ex. utveckling av produkter och tjänster, genomförande av förändringar i organisationer, införande av affärsrutiner, utveckling och/eller införande av system etc.

 

Projektledning i sig är en tillämpning av kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder för projektaktiviteter i syfte att möta projektkraven. Ledningen av projekt innefattar identifiering av krav, fastställa tydliga och uppnåeliga mål, balansera konkurrerande krav på kvalitet, omfattning, tid och kostnad samt att anpassa specifikationer, planer och metoder till intressenternas mål med projektet.

 

Krav som ställs på projektledaren är kunskap inom integration, omfattning, tider, kostnader, kvalitetsledning, personella resurser, kommunikation, riskhantering, upphandling med allt viktiga 

 

Vi på Calvia arbetar med flera metoder för projektledning och systemutveckling, t.ex. som exempelvis PROPS, PRINCE2,  PPS, SCRUM och RUP. Vi är specialister på att leda iterativa verksamhets- och systemutvecklingsprojekt och implementera standardsystem där vi kombinerar vår verksamhetskompetens med stor erfarenhet från både standard- och kundunika system.

 

 
KRAVHANTERING

 

En verksamhet är uppbyggd och fungerar genom krav från dess omgivning. Kraven ingår som en levande mekanism för förändring. Att hantera dessa krav på ett systematiskt och metodiskt sätt leder till affärsmässig framgång. 

 

Kravhantering är ett sätt för verksamheten att beskriva produkter och tjänster med stöd av system, metoder och processer. Kravhanteringen kan vara innovativ och leda till framgång för verksamheten. Brist på kravhantering gör det svårt att uppnå framgång när produkter och tjänster inte är avsedda att möta kundernas behov. 

 

Det finns många exempel på när tekniska lösningar tidigt får för stort inflytande på bekostnad av verksamheten eller kundens behov. Kraven ska spegla behov och inte lösningar. Rätt kravhantering ger kostnadseffektiva projekt och resultat i utsatt tid som dessutom kan återanvändas i nästa livscykel.

 

Calvia tar kravhanteringen vidare genom att systematisera med avseende på process, bemanning och metod.

Affärssystem
 

Calvia är specialister inom strategi och implementation till affärssystem för stora och medelstora företag och organisationer. Oberoende av leverantörer hjälper vi med att ta fram och genomföra  strategier, upphandling och implementation av ett nytt affärssystem eller förändringar i befintligt system. 

 

En väl fungerande organisation och processer är avgörande vid en framgångsrik Implementation av affärssystem. Vår strategi ser till att få process och organisationsförändringar på plats. 

 

Genom optimering i användning av affärssystemet skapas högre effektivitet och vinsthemtagning i organisationen.  Vår strategi minskar risk, förseningar och kostnadsökning i implementationsprojektet. 

 

 

Heltäckande tjänster inom affärssystem strategi

 

Utvärdering

Calvia hjälper företag och organisationer med en oberoende  genomlysning och utvärdering av organisation, processer och affärssystem för att ge ökad operationell effektivitet och lönsamhet.

 

Strategi

Vi hjälper våra kunder med att definiera övergripande IT strategi  och vision för affärssystem, utvärdera nuvarande system, infrastruktur och dess möjligheter samt att definiera en fungerande strategi för förbättringar. 

 

Urval av affärssystem

Calvia säkerställer urvalsprocessen till våra kunder genom att guida till det system som bäst passar till strategi, budget, bransch, plattform etc. Vår insatts gör besparingen större än vår kostnad.

 

Organisationsstöd

Calvias metodik för förändringsledning inom organisation hjälper våra kunder att utveckla och upprätthålla hållbara organisatoriska förändringar för att genomföra affärsförbättringar. Tjänsterna innefattar ledning, utbildning, omorganisation, utvärdering, utveckling och stöd samt kommunikation och införande.

 

Processledning

Vår metodik inom processledning optimerar effektiviteten, ökar prestanda och förbättrar investeringen i affärssystemet.

 

Implementation av affärssystem

Calvia driver implementationsprojekt med våra kunder inom planering, ledning och färdigställande av implementering för att realisera ökad framgång och minskad störning. Vår metodik säkerställer en väl fungerande implementation och funktion efter slutfört projekt.

 

Framtida stöd

Calvia bidrar med erfarna konsulter för en framgångsrik vidareutveckling av implementation av nytt affärssystem eller förändringar i befintligt. Våra konsulter kompletterar Er organisation med kompetens  samtidigt som kunskap förs över till Er personal.

 

 

Calvias arbetssätt

Med fokus på slutresultat och utväxling på investeringen använder Calvia KPIer, våra framgångsfaktorer tillsammans med stor erfarenhet, verksamhetskompetens och kunskap om  affärssystem som realiserar stöd för bättre affärsverksamhet hos våra kunder.

Anchor 1
bottom of page